Lintunen Consultingin palvelu

Pro­jek­ti­luotsi on pk-yri­tysten IT-pro­jektien läpi­vientiin ja pro­jek­ti­toi­minnan kehit­tä­miseen kehi­tetty palvelu.

Läh­tö­koh­tai­sesti yri­tyksen ulko­puo­liset pro­jek­ti­pal­velut tar­joavat usein käyttöön ulkois­tettua projektipäällikköä.

Näen kui­tenkin, että usein paras pro­jek­ti­pääl­likkö tulee orga­ni­saation sisältä, jos suinkin mah­dol­lista, koska hän tuntee silloin yri­tyksen pro­jektin sisäl­löl­liset asiat toden­nä­köi­sesti par­haiten ja hänellä on hel­pommin toi­min­ta­val­tuudet toimia oman orga­ni­saa­tionsa sisällä. Joskus sopivaa pro­jek­ti­pääl­likköä ei kui­tenkaan orga­ni­saa­tiosta löydy vaa­di­tulla aika­tau­lulla. Tällöin olen tar­vit­taessa käy­tet­tä­vissä myös pro­jek­ti­pääl­likön tehtävään.

Ensi­si­jaisena toi­min­ta­muotona minulla on kui­tenkin pro­jektin ja ylei­semmin pro­jek­ti­toi­minnan tuke­minen ja pro­jektin orga­ni­saation avus­ta­minen niin, että pro­jek­ti­pääl­likkö pääsee kes­kit­tymään hänen avain­teh­tä­viinsä, ja olemaan niissä menes­tyk­sekäs, koko pro­jektin onnis­tu­misen hyväksi.

On lukuisia muotoja, joilla voin toimia pro­jek­ti­pääl­likön oikeana kätenä hyö­dyntäen omaa pro­jek­ti­toi­minnan pro­ses­sio­saa­mistani ja monissa tapauk­sissa myös pro­jektin sisällön IT- ja muu­tos­joh­ta­misen osaamistani.

 

Pro­jek­ti­luotsi-pal­velun nimi viit­taakin juuri siihen, että luotsi tulee merel­läkin alukseen juuri silloin kun häntä tar­vitaan, ja poistuu kun tehtävä on suo­ri­tettu, eli laiva saa­tettu satamaan tai rei­tilleen. Näin toimin myös par­haim­millaan pro­jek­ti­luotsina. Olen täs­mäapu pro­jek­tille ja autan pro­jek­ti­ryhmän jäsentä, pro­jek­ti­pääl­likköä ja tar­vit­taessa ohjaus­ryhmää, heidän työssään ja teen minulle osoi­tetut teh­tävät, jotka eivät edusta pro­jektin muiden osal­lis­tujien ydin­osaa­mi­sa­lueita. Näitä voivat olla mm. pro­jek­ti­suun­ni­telman laa­ti­minen (yhdessä vas­tuu­hen­ki­löiden kanssa), ris­kia­na­lyysit, pro­jektin vies­tintä eri muo­doissaan ja eri­laiset raportit, joita esi­mer­kiksi pro­jek­tin­hal­linnan PRINCE2 vii­te­kehys nimeää. Ole­malla mukana pro­jek­ti­ryhmän tapaa­mi­sissa pystyn tuomaan myös omaa koke­mustani vas­taa­van­lai­sista pro­jek­tista pro­jektin käyttöön. Minua saa huoleti nimittää myös pro­jek­ti­sih­tee­riksi, jos se kuvaa toi­sinaan par­haiten toimenkuvaani.

Ota yhteyttä, jos pro­jek­tinne kaipaa osaavaa lisä­re­surssia tai mah­dol­li­sesti myös ulko­puo­lista pro­jek­ti­pääl­likköä. Toi­minta-alueena on IT-ala moni­puo­li­sesti käsi­tettynä. Eri­kois­osaa­mistani ovat toi­min­na­noh­jauksen ja muiden yri­tys­oh­jel­mis­tojen hankkeet ja ohjel­mis­tojen kehi­tys­pro­jektit, unoh­ta­matta ket­te­rillä mene­tel­millä toteu­tettuja hank­keita. Olen opis­kellut ja toteut­tanut myös ket­te­ryyttä Scrum-mallin mukaan (Olen ser­ti­fioitu Pro­fes­sional Scrum Product Owner).

Pro­jek­tin­hal­linnan mene­telmien osalta kou­lu­tukseni on PRINCE2 Foundation-taso.

Takanani on yli 100 kehi­tys­pro­jektia ja lukuisia käyt­töön­ot­to­pro­jekteja vajaan 30 vuoden IT-työ­ko­ke­mukseni ajalta.

Kysy lisää pal­ve­lusta tai tilaa minut pro­jek­tinne avuksi, timo.​lintunen@​lintunenconsulting.​fi, 040-6700 496.

Liity uutis­kirjeen tilaa­jaksi, niin saat ajan­koh­taista tietoa Lin­tunen Con­sul­tingin palveluista.

Tiedot käsi­tellään tie­to­suo­ja­se­losteen mukai­sesti. Lue tie­to­suo­ja­se­loste

© Lin­tunen Con­sulting, 2021   Tie­to­suo­ja­se­loste